Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim tehničkim i eksploatacionim karakteristikama železničkih stanica i ostalih službenih mesta na prugama, sa železničkim čvorovima, postrojenjima sa kojima službena mesta i čvorovi raspolažu i metodama za dimenzionisanje ovih postrojenja kao i za osposobljavanje studenata da razumeju i primene stečena znanja iz ove oblasti.