Upoznavanje studenata sa osnovama tehnologije transporta robe železnicom i njihovo osposobljavanje za primenu savremenih znanja u sistemu transporta robe železnicom.Tokom pohađanja predavanja i vežbi, studenti će naučiti o sistemu i procesima transporta robe železnicom za kolske i komadne pošiljke, osnovna znanja neophodna za korišćenje teretnih kola i procese sa robom i kolima u utovarno/istovarnim stanicama i njihovom značaju, osnove komercijalnog poslovanja na železnici (dokumenti, prodaja usluga, formiranje cena i dr.). Ove vrste znanja omogućiće studentima da se brzo uključe u proces transporta robe železnicom