Cilj predmeta "Marketing u železničkom saobraćaju i transportu" jeste upoznavanje sa osnovnim pojmovima u marketingu, definisanje funkcije marketinga, definisanje značaja i uloge marketinga u železničkom saobraćaju, specifičnosti marketing usluga, analiza Internet marketinga železničkih kompanija, analiza marketing strategija izabranih stranih železničkih kompanija i mogućnost njihove primene u realnim uslovima na tržištu, i dr. U okviru predmeta planirana je i izrada seminarskog rada na temu: "Marketing strategija izabrane železničke kompanije".